Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1.Toepassingsgebied


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van TOMDRONES, handelend onder de handelsnaam TOMDRONES, verder TOMDRONES, wij of ons genoemd, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken.Elke afwijking van de algemene moet vooraf het voorwerp uit maken van een schriftelijk en door TOMDRONES ondertekend akkoord.

In de ondertekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarde die in geen geval tegen TOMDRONES kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien TOMDRONES deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

Bijkomende afspraken, toezeggingen en andere verklaringen van TOMDRONES, of door hen ingeschakelde experten zijn enkel bindend, indien deze door TOMDRONES uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden. Dit geldt ook voor wijzigingen van deze clausule.


2. Aanvang en beëindiging


Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de TOMDRONES. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. TOMDRONES kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens TOMDRONES niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

TOMDRONES heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd en/of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door TOMDRONES. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak.De door TOMDRONES aangegeven opdrachttermijn is niet bindend, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen


3. Uitvoering


TOMDRONES behoudt het recht om de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst uit te besteden aan een 3de partij, zonder dat de klant het recht hierdoor heeft om de overeenkomst, opdracht of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

De door TOMDRONES aangestelde piloot behoudt steeds het recht om de uitvoering van een vlucht te weigeren of uit te stellen, indien hij vaststeld deze niet veilig en binnen het kader van de wet te kunnen uitvoeren, zonder dat de klant het recht hierdoor heeft om de overeenkomst, opdracht of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.


4. Overmacht


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Waaronder mede inbegrepen, doch niet beperkt tot: mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, sluiting van het luchtruim of andere federale of locale overheidsmaatregelen, wetswijzigingen, belissingen van DGLV, Belgocontrol en/of andere overheidsorganen, meteorologische condities, werkstaking, stremming van vervoer, brand, defecten aan onze toestellen. Het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie TOMDRONES voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens TOMDRONES om welke reden dan ook, waardoor TOMDRONES de opdracht niet, niet tijdig, of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten. In dit geval heeft TOMDRONES het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat TOMDRONES ter zake van de door de opdracht gever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

TOMDRONES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TOMDRONES haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van TOMDRONES opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TOMDRONES niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien TOMDRONES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

TOMDRONES zal de klant direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht. Tevens zal de klant TOMDRONES direct op de hoogte brengen wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing is die ons ervan weerhoud om onze verplichtingen jegens hem na te komen.


5. Levering


De levering gebeurt digitaal en via internet (via e-mail met download links), behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak.

Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door TOMDRONES aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

Eventuele vervoer-, verzendings- en verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken en de diensten na het beëindigen na te kijken.

Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde goederen en/of diensten door TOMDRONES zonder dat TOMDRONES daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen of diensten mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.


6. Eigendomsrecht


De geleverde goederen en/of werken blijven eigendom van TOMDRONES tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.


7. Eigendomsrechten, geheimhouding en auteursrecht


De door TOMDRONES gemaakte  werken en andere producten blijven het intellectueel eigendom van TOMDRONES.

TOMDRONES verleent aan de klant een niet-exclusief gebruiksrecht in verband met de vermogensrechten die rusten op het werk dat in het kader van de opdracht wordt gemaakt. Dit gebruiksrecht omvat het gebruik van de werken in hun geheel of ten dele, op eender welke wijze, in oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, zonder beperkingen in de tijd of in geografische draagwijdte.

TOMDRONES mag afschriften in hun dossiers opnemen van documenten, die hen ter inzage ter beschikking werden gesteld en die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.Indien in de loop van de opdracht expertises, keuringsrapporten, berekeningen en dergelijke opgesteld worden, die onderhevig zijn aan auteursrechten, verleent TOMDRONES de opdrachtgever hiervoor een eenvoudig niet overdraagbaar gebruiksrecht, voor zover dit contractueel aan de vooropgestelde doelstelling beantwoordt. Verdere rechten worden uitdrukkelijk niet mee overgedragen. Meer bepaald is de opdrachtgever niet bevoegd om expertises, keuringsrapporten, berekeningen e.d. te wijzigen of deze buiten zijn onderneming op een of andere manier te gebruiken. Indien het volgens de contractuele overeenkomst, of om reden van wet- en regelgeving noodzakelijk is, is het doorgeven van expertises en keuringsresultaten aan overheidsinstanties en publieke instanties toegelaten. Voor de publicatie van expertises, meer bepaald via de media (internet) en andere verdere doorgave aan derden is er echter vooraf een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOMDRONES vereist.

Via de toekenning van een gebruiksrecht kunnen onder meer de volgende vermogensrechten worden uitgeoefend:

het reproductierecht, d.i. het recht om het werk te verveelvoudigen, bijvoorbeeld in grafische uitgave (o.a. in boekvorm, losbladig,…) of de verveelvoudiging via beelddragers (o.a. via CD, DVD, internet en elke andere elektronische exploitatie). In een digitale wereld moet bij reproducties o.a. ook gedacht worden aan back-ups.het distributierecht, d.i. het recht om het werk te verspreiden door bijvoorbeeld verkoop of het gratis uitdelen van exemplaren.het recht tot bewerking en vertaling. Het recht tot bewerking (adaptatierecht) is het recht om het werk aan te passen en dit aangepaste werk te exploiteren. Het vertaalrecht is het recht om het werk te vertalen of te laten vertalen in om het even welke taal.het verhuur- en uitleenrecht. Het verhuurrecht houdt het recht in om het werk ter beschikking te stellen voor een beperkte tijd en tegen een direct of indirect economisch of commercieel voordeel. Het uitleenrecht betekent het recht om het werk ter beschikking te stellen voor een beperkte tijd en dit zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel.het recht op mededeling aan het publiek, d.i. het recht om het werk in het openbaar mee te delen.


8. Betalingsmodaliteiten


TOMDRONES zal steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voorgaande artikels, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis.

In alle gevallen zal TOMDRONES tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft; zal na vergeefse ingebrekestelling het saldo worden verhoogd met 10%, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2000 EUR.


9. Aansprakelijkheid


TOMDRONES is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan TOMDRONES dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.Indien er, om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van TOMDRONES, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde gelden voor de door TOMDRONES verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

TOMDRONES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan TOMDRONES of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekken dienst.

Gezien het op het Internet een groot aantal knooppunten met menselijke tussenkomst voorkomt, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient klant rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. TOMDRONES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. TOMDRONES is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

TOMDRONES zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie door TOMDRONES, verstrekt aan de klant.


10. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht


Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen TOMDRONES en haar klanten.In eerste instantie verbinden beide partijen zich ertoe om in geval van betwisting hun geschillen minnelijk te regelen.Indien een procedure voor de rechtbank zich opdringt, zal het geschil uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde